Hooldustöötaja koolitus

Eesmärk: Anda põhjalik teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks inimestega, kes mingil põhjusel vajavad abi ja hooldust . Koolituse läbinu on valmis Hooldustöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Õppekava on koostatud vastavalt Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardile

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:
• toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;
• selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid;
• hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, vajadusel abistab riietumisel;
• juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid;
• juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;
• hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuse alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;
• abistab vajadusel ja vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;
• vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritradistioone;
• planeerib, korraldab ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi, kasutab isikukaitsevahendeid;
• hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
• arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suhtlemisel;
• annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;
• märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
• kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks.

Koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Kalviti OÜ Koolituskeskuse tunnistus. 

Lektorid: Siiri Laur, Ene Mattus, Aet Olle, Helen Vinne, Ene Tigas –kõik lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaaegse täiskasvanute koolitamise kogemusega

Koolituse maht: 240 tundi (s.h. 144 tundi teooriat , 80 tundi praktikat ja 16  tundi iseseisvat tööd)

Toimumise aeg: 08. september - 27. november 2020                         

Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse õppeklassis, Oja 7, Põlva

Maksumus: 1740.- € (sisaldab käibemaksu)

 

Täpsemat teavet küsi: Tel. 5342 7026; e-mail: tiina@kalviti.ee