Hooldustöötaja koolituse õppekava

 Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kalviti OÜ
Õppekava nimetus: HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard

Õppe eesmärk:
• Õpetada välja hooldustöötaja, kes oskab ja on valmis hooldama ning abistama abivajajat vastava plaani alusel. Koolituse läbinu on ettevalmistatud hooldustöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Õpiväljundid:
Õppekava läbinu:
• toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;
• selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid;
• hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, vajadusel abistab riietumisel;
• juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid;
• juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;
• hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuse alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;
• abistab vajadusel ja vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;
• vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritradistioone;
• planeerib, korraldab ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi, kasutab isikukaitsevahendeid;
• hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
• arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suhtlemisel;
• annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;
• märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
• kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks.

Õpingute alustamise tingimused:
• vanus vähemalt 18 aastat
• omandatud vähemalt põhiharidus
Õppe kogumaht:
• 240 akadeemilist tundi (sh 144 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80 akadeemilist tundi juhendatud praktikat ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu:
1. Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
• Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.
• Tervislik toitumine
• Riietuse otstarbekus ja mugavus.
• Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.
• Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.
• Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.
• Ravimite hankimine.
• Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
• Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.

2. Majapidamistööde korraldamine
• Pesu- ja puhastusteenuste tegemine.
• Majapidamises vajalike tööde korraldamine.

3. Esmaabi andmine
• Tervisliku seisundi määratlemine.
• Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.
• Elustamine.

4. Hooldustöötaja kutse-eetika

5. Valdkonnaga seotud õigusaktid

6. Suhtlemine

 

Õppekeskkonna kirjeldus:
• koolitus toimub eesti keeles;
• koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena ning juhendatud praktikana
tunniplaani alusel;
• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatud praktika;
• õppetöö toimub Kalviti Koolituskeskuse 60 m2 õppeklassis aadressil Oja 7, Põlva;
• õppeklass asub 2.korrusel, klassis on lauad ja toolid 20-le osalejale;
• väljaspool Põlvat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid;
• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;
• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel;
• vajadusel on koolitusel osalejatel võimalus kasutada sülearvuteid koos interneti
kasutusega;
• õppeklassis osalejatel võimalik valmistada kohvi ja teed.

Õppematerjalid:
Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10558953/pdf/hooldustootaja-tase-3.7.et.pdf
Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. (2011)
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdf
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Hooldustöötaja kutse andmine
http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_ht
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. (2009).
Inimese füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: AS Medicina
http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/anatoomia/
http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/elukulg/
Inimeseõpetus.
http://inimene.timberg.ee/elukaar_ja_selle_perioodid.html
Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus

Lõpetamise tingimused:
• osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides ning 100% praktikatundides;
• esmaabi koolituse (16 h) läbimine täies mahus
• kõigi kirjalike ja suuliste testide ning praktiliste tööde sooritamine;
• juhendatud praktika läbimine ja praktika aruande esitamine;
• eneseanalüüsi esitamine ja kaitsmine praktilise töökogemuse kohta.

Hindamismeetod
Hindamiskriteerium
Test-harjutus läbitud teemade kohta Vähemalt 90% õigeid vastuseid
Eneseanalüüsi vorm praktilise töökogemuse kohta Koostab ja esitab eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta (vt. www.eswa.ee)
Esmaabi test Vähemalt 90% õigeid vastuseid

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

• Tunnistus - kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
• Tõend - osalemine vähemalt 50% auditoorsetes tundides, aga üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
• kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

Õppekava kinnitamise aeg: 15.06.2020