Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus

Sihtgrupp:  Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidja või lasteaiaõpetaja assistendina.

Eesmärk: Õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös lastevanematega hooldada last ning toetada tema füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, lähtudes oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Koolituse läbinu on ettevalmistatud lapsehoidja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinu sobib töötama lasteaia õpetaja assistendina.

Koolitusel omandatavad teadmised ja oskused:( õppekava on koostatud vastavalt Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardile)

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:
• tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid ning lapsehoiuteenusega seotud õigusakte;
• loob koostöös lapsevanematega lapsele turvalise kasvukeskkonna;
• tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
• toetab ja suunab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
• kavandab ja viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab
nende tähtsust;
• kujundab lapse eneseteenindusoskusi;
• tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;
• hooldab imikut igapäevaste toimingutes, toetades imiku igakülgset arengut;
• hoiab lapse tervist, hooldab ja põetab haiget last;
• osutab vajadusel esmaabi;
• suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lastekasvatuse põhimõtetega;
• hoiab ja hooldab erivajadusega last;
• hooldab suure hooldusvajadusega last;
• juhendab vajadusel kolleege ja meeskonda
• toetab lasteaiaõpetaja assistendina rühmas lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut;

 Koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Kalviti OÜ Koolituskeskuse tunnistus. 

Koolituse maht: 260 akad. tundi, millest 160 akad.tundi auditoorset tööd ja 20 akad.tundi isesisvat tööd ning 80 tundi juhendatud praktikat

Lektorid: Ene Tigas, Ene Mattus, Ene Paadimeister –kõik lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaaegse täiskasvanute koolitamise kogemusega

Koolituse aeg: 14. september - 26. november 2020

Toimumise koht: Kalviti  OÜ Koolituskeskuse koolitusklass, Oja 7, Põlva

Maksumus: 1980.- € (hind sisaldab käibemaksu)

Info ja registreerimine: Tel. 5342 7026 
                                      e-mail: tiina@kalviti.ee