Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kalviti OÜ
Õppekava nimetus: LAPSEHOIDJA/LASTEAIAÕPETAJA ASSISTENDI KOOLITUS
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekava koostamise alus: Lapsehoidja, tase 5 kutsestandard


Õppe eesmärk:
• Õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös lastevanematega hooldada last ning toetada tema füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, lähtudes oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Koolituse läbinu on ettevalmistatud lapsehoidja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinu sobib töötama lasteaia õpetaja assistendina.


Õpiväljundid:
Õppekava läbinu:
• tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid ning lapsehoiuteenusega seotud õigusakte;
• loob koostöös lapsevanematega lapsele turvalise kasvukeskkonna;
• tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
• toetab ja suunab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
• kavandab ja viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab
nende tähtsust;
• kujundab lapse eneseteenindusoskusi;
• tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;
• hooldab imikut igapäevaste toimingutes, toetades imiku igakülgset arengut;
• hoiab lapse tervist, hooldab ja põetab haiget last;
• osutab vajadusel esmaabi;
• suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lastekasvatuse põhimõtetega;
• hoiab ja hooldab erivajadusega last;
• hooldab suure hooldusvajadusega last;
• juhendab vajadusel kolleege ja meeskonda
• toetab lasteaiaõpetaja assistendina rühmas lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut;

Õpingute alustamise tingimused:
• vanus vähemalt 18 aastat
• omandatud vähemalt keskharidus


Õppe kogumaht:
• 260 akadeemilist tundi (sh 160 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80 akadeemilist tundi juhendatud praktikat ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu:
1. Lapse kasvukeskkonna toetamine
• Turvalise ja arendava keskkonna tagamine
• Ohutegurite hindamine ja ennetamine lapsest lähtuvalt
• Väärkohtlemise märkamine
• Töökeskkonna ohutuse tagamine ja töötervishoiu nõuete järgimine
• Majapidamis- ja koristustööde tegemine
• Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine

2 . Lapse arengu toetamine
• Lapse füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu toetamine lapse arengu
erinevatel perioodidel
• Lapse keele ja kõne toetamine
• Lapse isiksuse ja eripära mõistmine ning koostöös vanemaga talle sobivate
kasvatusmeetodite leidmine
• Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine kombeõpetuse, eetika ja
loovtegevuste abil
• Eakohaste päevategevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
• Lapse loovuse toetamine

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
• Eneseteenindusoskuste kujundamine
• Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel
• Eneseregulatsiooni oskuste kujundamine

4. Lapse tervise edendamine
• Lapse tervisliku seisundi jälgimine
• Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine
• Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine
• Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus
• Haigestunud lapse põetamine lasteasutuses
• Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine
• Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine
• Lapsele esmaabi andmine

5. Koostöö lapsevanematega
• Perekonna väärtushinnangutega tutvumine
• Koostöö lapsehoidja ja vanema/hooldaja vahel, kokkulepetest kinnipidamine
• Suhtlemine vanemaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevusest
• Nõustamispõhimõtted

6. Erivajadusega lapse hoidmine
• Info kogumine lapse erivajaduste kohta
• Tegevuste planeerimine ja elluviimine
• Hooliva ja salliva keskkonna loomine
• Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine
• Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine

7. Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine
• Hooldustoimingute tegemine
• Õendustoimingute tegemine
• Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni) kasutamine suhtlemisel

8. Tööjuhendmine
• Kolleegide juhendamine
• Juhendmaterjalide koostamine
• Meeskonnatöö, meeskonna juhtimine

9. Imiku (0-1 aastat) hoidmine
• Hooldustoimingute tegemine
• Imiku arengu toetamine

10. Lapsehoidja isiksus ja isiklik areng
• Eneseanalüüsi põhimõtted, erialaste arenguvajaduste hindamine
• Motivatsioon, enesekindlus, konfliktikäitumine, stress, suhtlemisoskused

11. Lapsehoiuteenuse osutamine
• Kutse-eetika
• Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
• Kutsealaga seonduvad õigusaktid.

12. Lasteaiaõpetaja assistendi roll rühmas
• Lasteaiaõpetaja assistendi vastutusala ja ülesanded
• Meeskonnatöö ja koostöö rühmas

13. Juhendatud praktika – 80 tundi


Õppekeskkonna kirjeldus:
• koolitus toimub eesti keeles;
• koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena ning juhendatud praktikana
tunniplaani alusel;
• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatud praktika;
• õppetöö toimub Kalviti Koolituskeskuse 60 m2 õppeklassis aadressil Oja 7, Põlva;
• õppeklass asub 2.korrusel, klassis on lauad ja toolid 20-le osalejale;
• väljaspool Põlvat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid;
• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;
• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel;
• vajadusel on koolitusel osalejatel võimalus kasutada sülearvuteid koos interneti
kasutusega;
• õppeklassis saavad koolitusel osalejad teha endale kohvi ja teed.

Õppematerjalid:
Lapsehoidja, tase 5 kutsestandard
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10627800
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Lapsehoidja kutse andmine https://www.eswa.ee/kutse-andmine/hooldustootaja/
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015134
Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014012
Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele https://www.riigiteataja.ee/akt/12804040
Arula, T.; Linn, E.; Paal, K. (2005). Lapseea iseärasused. Härmametsa Talu kirjastus. Tartu
Kivi, L.; Sarapuu, H. (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.
Raivio, K., Siimes, M. A. (toim.) (1999). Lastehaigused.Tallinn: AS Medicina.
Maser, M. (2013) Kogu pere toiduraamat.
Raukas, R, Uibo, O, Raal, A (2006) Tervislik toit lapseootel naisele, imikule ja väikelapsele.
Kraav, I. (2007) Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut
Solter, A. J. (1998) Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla. Väike Vanker
Alman, S., Luuri, J., Mänd, M., Tulvi, E.(2007) Turvaline kasvukeskkond. Ilo
Kivi, L., Sarapuu, H. (2005) Laps ja lasteaed. Tartu. Atlex
Kikas, E. (toim.) (2008) Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu Ülikooli kirjastus
Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus

Lõpetamise tingimused:
• osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides ning 100% praktikatundides;
• esmaabi koolituse (16 h) läbimine täies mahus
• kõigi kirjalike ja suuliste testide ning praktiliste tööde sooritamine;
• juhendatud praktika läbimine ja praktika aruande esitamine;
• eneseanalüüsi esitamine ja kaitsmine praktilise töökogemuse kohta.

Hindamismeetod
Hindamiskriteerium
Test-harjutus läbitud teemade kohta Vähemalt 90% õigeid vastuseid
Eneseanalüüsi vorm praktilise töökogemuse kohta Koostab ja esitab eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta
Esmaabi test Vähemalt 90% õigeid vastuseid

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

• Tunnistus - kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
• Tõend - osalemine vähemalt 50% auditoorsetes tundides, aga üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
• kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

Õppekava kinnitamise aeg: 15.06.2020