LAPSEHOIDJA/LASTEAIA ABIÕPETAJA/LAPSE TUGIISIKU KOOLITUS   

19. september – 21. detsember 2022.a.

 Eesmärk:    

Õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös lapsevanematega hooldada last (kaasa arvatud abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) ja suure hooldusvajadusega last) ning toetada tema füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, lähtudes oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Koolituse läbinu on  ettevalmistatud lapsehoidja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinu sobib töötama lasteaia abiõpetajana ja/või lapse tugiisikuna.

Õppekava koostamise alus:

 • Lapsehoidja, tase 5 kutsestandard
 • Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4, kompetentsi B.2.8 Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega. 

Õpiväljundid:  Õppekava läbinu:
tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;

 • loob koostöös lapsevanematega lapsele turvalise kasvukeskkonna;
 • tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
 • toetab ja suunab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
 • kavandab ja viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi;
 • kujundab lapse eneseteenindusoskusi;
 • tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;
 • hooldab imikut igapäevaste toimingutes, toetades imiku igakülgset arengut;
 • hoiab lapse tervist, hooldab ja põetab haiget last;
 • osutab vajadusel esmaabi;
 • suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lastekasvatuse põhimõtetega;
 • hoiab ja hooldab erivajadusega ja suure hooldusvajadusega last;
 • juhendab vajadusel kolleege ja meeskonda
 • toetab lasteaia abiõpetaja või tugiisikuna rühmas lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut;

Maht:   300 akadeemilist tundi (sh 180 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80  akadeemilist tundi juhendatud praktikat ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Lektorid: Ene Tigas, Ene Mattus, EnePaadimeister

Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse õppeklass, Oja 7, Põlva

Maksumus:  2280.- € (hind sisaldab käibemaksu)

Täpsem teave:    Tel. 5342 7026;  e-mail: tiina@kalviti.ee