HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS   

 

01.november 2023 – 31.jaanuar 2024

 

 Eesmärk:    

·
Anda põhjalik teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks inimestega, kes mingil põhjusel vajavad abi ja hooldust . Koolituse läbinu on valmis Hooldustöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

 

Õppekava koostamise alus:

·     Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard

 

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:

·    toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides
kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;

·    selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid;

·    hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, vajadusel
abistab riietumisel;

·    juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid;

·    juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;

·    hangib vajadusel  ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuse alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;

·    abistab vajadusel ja vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;

·    vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone;

·    planeerib, korraldab ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades abivajaja vajadusi ja
võimalusi, kasutab isikukaitsevahendeid;

·    hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;

·    arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse
keskkonnaga suhtlemisel;

·    annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema
tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab
esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;

·    märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi
hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;

·    kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks.

 

Maht:   240 akadeemilist tundi (sh 144
akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80  akadeemilist
tundi juhendatud praktikat ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

 

Lektorid: Ene Mattus, Aet Olle, Terje Paes, Helen Vinne, Milvi
Kasepuu

 

Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse õppeklass, Oja 7, Põlva

 

Maksumus:  2137,20 € (hind sisaldab käibemaksu)

Täpsem teave:    Tel. 5342 7026;  e-mail: tiina@kalviti.ee        

 

 

         

 

LAPSEHOIDJA/LASTEAIA ABIÕPETAJA/LAPSE TUGIISIKU KOOLITUS   

 

 Eesmärk:    

Õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös lapsevanematega hooldada last (kaasa arvatud abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) ja suure hooldusvajadusega last) ning toetada tema füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, lähtudes oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Koolituse läbinu on  ettevalmistatud lapsehoidja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinu sobib töötama lasteaia abiõpetajana ja/või lapse tugiisikuna.

Õppekava koostamise alus:

 • Lapsehoidja, tase 5 kutsestandard
 • Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4, kompetentsi B.2.8 Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega. 

Õpiväljundid:  Õppekava läbinu:
tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;

 • loob koostöös lapsevanematega lapsele turvalise kasvukeskkonna;
 • tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
 • toetab ja suunab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
 • kavandab ja viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi;
 • kujundab lapse eneseteenindusoskusi;
 • tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;
 • hooldab imikut igapäevaste toimingutes, toetades imiku igakülgset arengut;
 • hoiab lapse tervist, hooldab ja põetab haiget last;
 • osutab vajadusel esmaabi;
 • suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lastekasvatuse põhimõtetega;
 • hoiab ja hooldab erivajadusega ja suure hooldusvajadusega last;
 • juhendab vajadusel kolleege ja meeskonda
 • toetab lasteaia abiõpetaja või tugiisikuna rühmas lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut;

Maht:   300 akadeemilist tundi (sh 180 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80  akadeemilist tundi juhendatud praktikat ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Lektorid: Ene Tigas, Ene Mattus, EnePaadimeister

Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse õppeklass, Oja 7, Põlva

Maksumus:  2280.- € (hind sisaldab käibemaksu)

Täpsem teave:    Tel. 5342 7026;  e-mail: tiina@kalviti.ee