HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS   

 

01.november 2023 – 31.jaanuar 2024

 

 Eesmärk:    

·
Anda põhjalik teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks inimestega, kes mingil põhjusel vajavad abi ja hooldust . Koolituse läbinu on valmis Hooldustöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

 

Õppekava koostamise alus:

·     Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard

 

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:

·    toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides
kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;

·    selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid;

·    hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, vajadusel
abistab riietumisel;

·    juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid;

·    juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;

·    hangib vajadusel  ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuse alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;

·    abistab vajadusel ja vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;

·    vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone;

·    planeerib, korraldab ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades abivajaja vajadusi ja
võimalusi, kasutab isikukaitsevahendeid;

·    hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;

·    arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse
keskkonnaga suhtlemisel;

·    annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema
tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab
esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;

·    märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi
hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;

·    kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks.

 

Maht:   240 akadeemilist tundi (sh 144
akadeemilist tundi auditoorseid loenguid, 80  akadeemilist
tundi juhendatud praktikat ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

 

Lektorid: Ene Mattus, Aet Olle, Terje Paes, Helen Vinne, Milvi
Kasepuu

 

Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse õppeklass, Oja 7, Põlva

 

Maksumus:  2137,20 € (hind sisaldab käibemaksu)

Täpsem teave:    Tel. 5342 7026;  e-mail: tiina@kalviti.ee